บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับจ้างผลิต นมพร้อมดื่มยูเอชที นมพาสเจอร์ไรส์ และน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์

โดยมีเป้าหมายในการรักษาความลับของลูกค้า การผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสากลสู่ผู้บริโภค การส่งมอบสินค้าที่ทันเวลาให้กับลูกค้ารวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต ซึ่งพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในทุกๆกระบวนการเพื่อให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า อีกทั้งบริษัทฯยังให้ความสำคัญต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคคลากรในองค์กร รวมถึงการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมให้ยั่งยืนในการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมทางบริษัทจัดทำภายใต้ "แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ” สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI)

โดยได้กำหนดนโยบายภาพรวมในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ดัง
ด้านการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มีการจัดให้มีระบบบริหารจัดการอย่างรู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบในการจัดการอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

บริษัท และบริษัทย่อย ส่งเสริมผู้บริหารพนักงานใช้ทรัพยากร และทรัพย์สินของลูกค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงคุณภาพ และมาตรฐานตามข้อกำหนดของมาตรฐานด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค (GMP และ HACCP) กำหนดเพื่อให้ลูกค้าที่ผลิตสินค้ากับทางบริษัทเกิดความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าที่ผลิตออกไปสู่ผู้บริโภค

บริษัท เอบิโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด (บริษัทฯ) ได้รับใบรับรองคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรทั่วโลกให้ความสำคัญ อีกทั้งเพื่อความเป็นเลิศทางคุณภาพและความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร อีกทั้งในปี 2561 บริษัทฯได้รับมาตรฐาน SMETA SEDEX เป็นมาตรฐานด้านจริยธรรมในการดำเนินในด้านแรงงาน, ความปลอดภัย,การปฏิบัติตามสิ่งแวดล้อม และความโปร่งใส่ จากทาง SGS United Kingdom Ltd.

บริษัทฯ มีการพัฒนานวัตกรรมโดยนำเครื่องจักรการที่ใช้ในการผลิตที่ทันสมัย เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและการตอบสนองการขยายตัวของลูกค้าให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้อย่างต่อเนื่อง

ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน โดยการไม่ให้เรียก เสนอ หรือการให้สินบนทั้งที่เป็นตัวเงินและรูปแบบอื่นจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงการปฎิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และไม่สนับสนุนงานที่สำเร็จจากการทุจริต

การเคารพสิทธิมนุษยชน

ด้านสิทธิมนุษยชนและการปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และทัดเทียมต่อแรงงานท้องถิ่นแรงงานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างแรงงานสวัสดิการต่างๆ รวมทั้งการจัดฝึกอบรมในการเพิ่มพูนทักษะฝีมือแรงงานในการทำงานรวมถึงการให้โอกาสในการแสดงศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าของพนักงานทุกคน

การปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างมูลค่าและเพิ่มผลผลิตต่อองค์กร บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม ทั้งในด้านโอกาส ค่าตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

อีกทั้งบริษัทยังให้ความสำคัญต่อสุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน รวมถึงการจัดให้มีการตรวจร่างกายพนักงานของบริษัททุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัท เอบิโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด (บริษัทย่อย) เป็นบริษัทที่รับจ้างผลิตนมยูเอชทีนมพาสเจอร์ไรส์ และน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ และวัสดุหีบห่อที่ใช้ในการผลิต และสินค้าก่อนนำออกจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรวจสอบจากบุคลากรภายในของบริษัท ซึ่งตรวจสอบด้วยเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานรวมทั้งการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการ และจากผู้ว่าจ้างผลิตของบริษัท รวมถึงการติดฉลากส่วนผสมการผลิตประโยชน์ที่ได้รับกับอัตราการบริโภคต่อหน่วย วิธีการจัดเก็บรักษาและวันที่หมดอายุไว้บนผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องตามหลักกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า

บริษัท เอบิโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับใบขออนุญาต Food Safety System Certifiction (FSSC) 2200 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เป็นการการันตีคุณภาพการสินค้าที่บริษัทได้ผลิตขึ้นไปสู่ผู้บริโภค

บริษัท พีพีโอ ฟาร์มจำกัด (บริษัทย่อย) เป็น ฟาร์มโคนมที่มีระบบการจัดการฟาร์มอยู่ในระดับมาตรฐานสากล และมีการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในการผลิตอาหารสัตว์ จึงทำให้ได้น้ำนมที่มีคุณภาพดี สะอาดปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ อีกทั้งคุณภาพน้ำนมที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มและการผลิตน้ำนมดิบจากกรมปศุสัตว์พร้อมทั้งทางฟาร์มยังได้รับโล่เกียรติยศรางวัลเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับประเทศ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นฟาร์มโคนมปลอดโรคระดับ A จึงทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพน้ำนมดิบของฟาร์ม

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ทางบริษัทฯให้ความสำคัญต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น บริษัทจึงมีบ่อบำบัดน้ำเสียอยู่ 6 บ่อ ซึ่งสามารถรองรับน้ำเสียจากขบวนการผลิตได้ทั้งหมด และมีการตรวจเช็คค่า BOD (Biological Oxygen Demand) ทุกเดือน โดยส่งตรวจสอบที่ บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด และทางราชการมีการตรวจสอบโรงงานปีละครั้งโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีประวัติการทำความผิดระเบียบแต่อย่างใด

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 บริษัท เอบิโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับการรับรอง "อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2" จากกระทรวงอุตสาหกรรม เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีการจ้างแรงงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการจ้างแรงงาน และการพัฒนา และทักษะฝีมือแรงงานให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนทั้งในธุรกิจรับจ้างผลิต และธุรกิจฟาร์มโคนม อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน

บริษัทฯตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันกับชุมชนและสังคมในการร่วมกิจกรรมกับทางชุมชนเพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อกันระหว่างชุมชนกับบริษัท โดยกิจกรรมที่บริษัทได้เข้าร่วมกับชุมชนในปี 2561 ได้แก่ กิจกรรมงานประชุมหมู่บ้าน, กิจกรรมงานกีฬาต้านยาเสพติด, การออกบูธประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 3/2561 ร่วมกับสรรพสามิตภาค, กิจกรรมขยะมีพิษแลกของ, สนับสนุนผลิตภัฒน์นมให้นักเรียน และชาวบ้านในท้องถิ่น เป็นต้น