ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

บริษัทย่อย (บริษัท เอบิโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตซึ่งจะต้องพึ่งพิงลูกค้าเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากบริษัทไม่มีผลิตภัณฑ์เป็นของบริษัทเอง และเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทจึงได้หาลูกค้าหลายๆรายเพื่อให้กระจายความเสี่ยงในการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งมากเกินไป รวมถึงลูกค้าของบริษัทจะมีการทำสัญญารับจ้างผลิตระยะยาว และในส่วนของธุรกิจฟาร์มโคนมซึ่งเป็นบริษัทย่อยและมีปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับราคาน้ำนมดิบที่ถูกควบคุมโดยภาครัฐจึงไม่น่ามีความเสี่ยงแต่อย่างใด ประกอบกับแนวโน้มเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคน้ำนมมีแนวโน้มสูงขึ้น จึงเป็นปัจจัยบวกกับราคาน้ำนมดิบในอนาคต ดังนั้น บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด (บริษัทย่อย) จึงมิได้ทำสัญญาอนุพันธ์หรือสัญญาอื่นใดเพื่อบริหารความเสี่ยงจากราคาน้ำนมดิบ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัท และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน ซึ่งส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ดังนั้นบริษัท และบริษัทย่อยอาจได้รับความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยซึ่งเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทย่อย

ความเสี่ยงด้านความผันผวนราคาวัตถุดิบและการจัดหาวัตถุดิบ

สำหรับธุรกิจรับจ้างผลิตที่ลูกค้าให้บริษัทจะต้องเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบหลัก ได้แก่ นมผง ซึ่งเป็นราคาที่ขึ้นอยู่กับการขึ้นลงของราคาตลาดทำให้เกิดความไม่แน่นอนในราคาของวัตถุดิบและการสั่งซื้อนมผงจะต้องมีโควต้าที่สามารถทำการสั่งซื้อได้ โดยบริษัทได้มีการขอโควต้านมผงให้เพียงพอต่อยอดสั่งซื้อของลูกค้า ส่วนเรื่องราคาหากมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นทางบริษัทสามารถปรับราคากับลูกค้าได้เช่นกัน สำหรับธุรกิจฟาร์มโคนมต้องใช้มันเส้นเพื่อเป็นอาหารให้กับโคนมซึ่งราคามันเส้นมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ทางบริษัทแก้ไขโดยปลูกข้าวโพด รวมทั้งใช้อาหารเม็ด ซังข้าวโพดและเปลือกข้าวโพดทดแทนมันเส้นซึ่งมีราคาที่ถูกกว่า ซึ่งได้รับคุณค่าทางอาหารสำหรับโคนมใกล้เคียงกับมันเส้นที่มีราคาสูงกว่า และยังไม่กระทบกับปริมาณและคุณภาพของน้ำนม

ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนคนงานที่มีทักษะ

ตามที่รัฐบาลมีการปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำทั่วประเทศ ประกอบกับแรงงานได้ย้ายกลับคืนภูมิลำเนาเดิมเพื่อเข้าสู่ภาคเกษตรกรรมกันมากขึ้นจากการสนับสนุนโครงการต่างๆของทางภาครัฐ รวมถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงบริษัทฯจำเป็นต้องมีการปรับตัว โดยปรับใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น เพื่อเพิ่มและขยายการผลิต จึงมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะได้ แต่ทางบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับบุคลากร โดยมีขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากรใหม่ และจัดให้มีการอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน รวมถึงได้จัดเตรียมแผนการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ เพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนฝีมือแรงงานที่มีทักษะ