จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทจัดให้มีข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมเพื่อให้กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานได้ทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานที่บริษัทและบุคคลต่างๆ คาดหวังเช่น

ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้ และชุมชนเป็นต้น โดยกรรมการและฝ่ายจัดการต้องให้การสนับสนุนข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวอย่างเต็มที่ และเผยแพร่ไปยังพนักงานทุกคน