นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส

รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน โดยการไม่ให้เรียก เสนอ หรือการให้สินบนทั้งที่เป็นตัวเงินและรูปแบบอื่นจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงการปฎิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และไม่สนับสนุนงานที่สำเร็จจากการทุจริต ทั้งนี้ในปี 2556 บริษัทฯ ได้แสดงเจนตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการ "แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต" (Collective Anti-Corruption) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556