กิจการของบริษัทเริ่มก่อตั้งเมื่อกลางปี 2535
โดยคุณวันชัย จิราธิวัฒน์ และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จี เอฟ จำกัด (มหาชน)

ได้ร่วมกันซื้อหุ้นของบริษัท แอสโซซิเอทเต็ท ปาล์มออย จำกัด จำนวน 3,305,500 หุ้น ถือหุ้นในอัตราร้อย ละ 55.09 ของทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท พร้อมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500 ล้านบาท และได้แปรสภาพบริษัทฯ เป็น บริษัทมหาชนต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2535

นับแต่นั้นมา บริษัทฯ ได้ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม ธุรกิจผลิตและจำหน่ายนมพร้อมดื่ม ธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายน้ำนมดิบ ธุรกิจทางด้านอาหาร และการลงทุนในธุรกิจการลงทุนอื่นๆ พร้อมทั้งได้ดำเนินการเพิ่มทุนจด ทะเบียนจาก 500 ล้านบาท เป็น 900 ล้านบาท และ 1,400 ล้านบาท ในปี 2539 และปี 2540 ตามลำดับ เพื่อให้ตรงตาม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจในการลงทุนบริษัทต่างๆ และเป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายวางแผน ระยะยาวและกำหนดทิศทางการเติบโตของบริษัทในเครือ

ต่อมาในปี 2547 บริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุนจนทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน อันเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทที่เข้าไปลงทุนประสบปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียน ทำให้บริษัทต้องยื่นของฟืนฟูกิจการต่อศาล ล้มละลายกลาง และเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ศาลได้มีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ เนื่องจากแผนฟื้นฟูกิจการเป็น ผลสำเร็จ และเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟู กิจการครบแล้วทั้งจำนวน

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ในรอบระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาดังนี้

 • 2561

  ปี 2561 บริษัทได้รับผลการสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561 (CG Rating) จากทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) ในระดับ 3 ดาวเป็นปีแรก

  ในปี 2561 บริษัท เอบิโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด (บริษัทย่อย) ยังได้รับการรับรองมาตรฐานและรางวัล Food safety System Certaifiction (FSSC) 2200 , และมาตรฐาน SMETA SEDEX ซึ่งเป็นมาตรฐานจริยธรมในการดำเนินธุรกิจ

 • 2560

  บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการปรับปรุงรายการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2 แห่ง จากการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนสูงกว่าเงินลงทุนที่บริษัทได้ลงทุนไว้ทำให้บริษัทมีการรับรู้กำไรจากการปรับปรุงรายการด้อยค่าเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 278.24 ล้านบาท และทำให้สินทรัพย์ในส่วนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 278.24 ล้านบาท เท่ากับมูลค่าที่บริษัทได้ลงทุนไว้ในบริษัทย่อยทั้งสองแห่ง

  บริษัท เอบิโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด (“บริษัทย่อย”) มีการขยายฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ และเป็นองค์กรชั้นนำของธุรกิจเครื่องดื่มในระดับสากล อีกทั้งเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ยังได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 จากสถาบัน SGS United Kingdom Ltd.

 • 2559

  บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “บริษัทร่วม” จากเดิมร้อยละ 26.20 เป็นร้อยละ 26.82

 • 2558

  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้บริษัทได้กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนเพิ่มในบริษัท เอบิโก้ แลนด์ จำกัด ทำให้สัดส่วนการลงทุนใน บริษัท เอบิโก้ แลนด์ จำกัด เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 99.99

  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ลงทุนเพิ่มในบริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 99.99

 • 2557

  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการครบแล้วทั้งจำนวน

  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอพ้นเหตุเพิกถอนและกลับมาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)