นางจินตนา บุญรัตน์

ประธานกรรมการบริษัท

นางจินตนา บุญรัตน์

ประธานกรรมการบริษัท

อายุ (ปี)
 • 67
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
 • 0.19%
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเมนโล ประเทศสหรัฐอเมริกา
อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • หลักสูตร Directors Certification Program DCP 5/2000
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
 • 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2542 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอบิโก้ แลนด์ จำกัด
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร Central Marketing Group Co.,Ltd.
นายกิตติ วิไลวรางกูร

กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายกิตติ วิไลวรางกูร

กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ (ปี)
 • 62
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
 • ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program DAP 2005
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Directors Certification Program DCP 2010
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
 • 2542 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • 2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอบิโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด
 • 2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด
 • 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอบิโก้ แลนด์ จำกัด
นายชัยฉัตร บุญรัตน์

กรรมการบริษัท

นายชัยฉัตร บุญรัตน์

กรรมการบริษัท

อายุ (ปี)
 • 39
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
 • 24.96%
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก Rochester Institute of Technology
อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • หลักสูตร Directors Certification Program DCP182/2013
ประสบการณ์
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอบิโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอบิโก้ แลนด์ จำกัด
นายเขมทัต สุคนธสิงห์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเขมทัต สุคนธสิงห์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ (ปี)
 • 70
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
 • ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอุตสาหกรรม จากสถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้าสื่อสาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • หลักสูตร Directors Certificate Program ปี 2549
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Auditing Committee Program ปี 2549
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
 • 2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2548 - 2557 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี บริษัท ที่ปรึกษายูโรเอเชียบีสสิเนส จำกัด
 • ปัจจุบัน กรรมการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์
 • ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายเตชะ บุญยะชัย

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเตชะ บุญยะชัย

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ (ปี)
 • 60
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
 • ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี ด้านเคมี-ชีววิทยา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP140/2017)
ประสบการณ์
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - ปัจจุบัน รองประธานคณะทำงาน กกร. เพื่อผลักดัน Regional Digital Trade Platform
 • 2550 - ปัจจุบัน อนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลโลจิสติกส์ คณะกรรมการพัฒนา ระบบบริหารจัดการขนส่งและบริการของประเทศสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • 2549 - รองประธานและคณะกรรมการบริหาร สภาผู้ส่งออกทางเรือแห่งประเทศไทย
 • 2549 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไครัส จำกัด
 • 2548 - ปัจจุบัน รองประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
นายอานันท ไม้พุ่ม

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอานันท ไม้พุ่ม

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ (ปี)
 • 71
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
 • ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท สาขา การบริหารการเงินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน-การธนาคาร คณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 2555 อาจารย์พิเศษสอนโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • 2539 - 2542 กรรมการผู้จัดการบริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอ็น จำกัด
 • 2542 - 2543 ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กระทรวงการคลัง
 • 2543 - 2546 กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและประชาชน (ศงป.) กระทรวงการคลัง
 • 2551 - 2546 ผู้อำนวยการโครงการระบบพี่เลี้ยงและผู้อำนวยการโครงการ พัฒนาระบบที่ปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กระทรวงอุตสาหกรรม