สำหรับปี 2561 ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทเอบิโก้ มีการเติบโตในส่วนของรายได้และผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นกว่าในปี 2560 อย่างเป็นที่น่าพอใจ โดยในกลุ่มบริษัทเอบิโก้ มีรายได้รวม 822 ล้านบาท และมีกำไรจากการดำเนินงาน 58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 147 เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัท ในส่วนของ ธุรกิจรับจ้างผลิตนมพร้อมดื่ม ยูเอชที, น้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ และนมพาสเจอร์ไรส์ มีอัตราการเติบโตอย่างมากเนื่องมาจากการปรับปรุงเครื่องจักรให้มีความทันสมัย และการพัฒนาคุณภาพของการผลิตให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าที่เป็นองค์กรชั้นนำในระดับสากล โดยในปีที่ผ่านมากลุ่มธุรกิจดังกล่าวมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 49 จากปริมาณคำสั่งผลิตสินค้าที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งการมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการผลิต และการหาฐานลูกค้ารายใหม่ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นสำหรับธุรกิจฟาร์มโคนมในปี 2561 ที่ผ่านมามีการเติบโตของรายได้ คิดเป็นร้อยละ 46 ซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตสูงสุดใน รอบ 3 ปีของกลุ่มธุรกิจดังกล่าว

อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานรวมของกลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 16 ล้านบาท สาเหตุมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วมจำนวน 74 ล้านบาท ในปี 2561 ทั้งนี้บริษัทยังคงเชื่อมั่นในการบริหารงาน รวมถึงความสามารถ และศักยภาพของบริษัทร่วม จะสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นในอนาคตแก่บริษัทได้

โดยในปี 2562 นี้ กลุ่มบริษัทเอบิโก้ยังคงมั่นใจว่าจะเป็นปีที่บริษัทสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งในธุรกิจ พร้อมทั้งการพัฒนาแผนการดำเนินงาน และกระบวนการขั้นตอนการทำงาน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรได้อย่างต่อเนื่องให้กับบริษัท และผู้ถือหุ้นต่อไปในอนาคต

สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัท และพนักงานกลุ่มบริษัทเอบิโก้ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้าและสถาบันการเงินที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการบริหารงานของบริษัทฯ มาเป็นอย่างดี บริษัทจะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยึดหลักการธรรมาภิบาลการดำเนินงานที่โปร่งใส ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมนางจินตนา บุญรัตน์
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)