บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโฮลดิ้ง โดยลงทุนในบริษัทย่อย ที่ดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM),
ธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน และธุรกิจการเกษตรและฟาร์มโคนม

มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 3 บริษัทได้แก่
  • บริษัท เอบิโก้แดรี่ฟาร์ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแกนโดยดำเนินธุรกิจผลิตนมพร้อมดื่ม
    ยูเอชที และพาสเจอร์ไรส์
  • บริษัท เอบิโก้แลนด์ จำกัด
  • บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด
มีเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1 บริษัท คือ
  • บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) (MALEE)